کاش الان تابستونِ پارسال بود ..
کاش چشمامونو روی حقایق باز کنیم ..