قوی ترین زن جهان هم که باشى،

وقت هایى هست

که دستى باید لمست کند،

مستقل ترین زن جهان هم که باشى،

وقت هایى هست

که دلت پر میزند برای کسی که برسد و بخواهد که آرام رانندگی کنى 

و شام ات را نخورده روی میز نگذاری و بروی..

مسافرترین زن دنیا هم،

دست خطی می خواهد که بنویسد برایش:

"زود برگرد

طاقت دوری ات را ندارم."

زن ها

همه چیزشان را پنهان میکنند:

تنهایی را

دلتنگی را

گریه ها را

دوست داشتن را..

زن ها

هنگام شکستن صدایشان در نمی آید!

درد که دارند به خود نمیپیچند؛

نهایتا تسکین درد یک زن،

گریه های یواشکیست

و اینان همان زنان مرد صفت هستند که نایابند!!


هوشنگ ابتهاج