گور بابای هرکی نموند

درستو بخون دختر

تهش، خودتی و خودت