حال من حال اسیریست که در وقت فرار
یادش افتاد کسی منتظرش نیست، نرفت...