به پاسِ زحماتِ ارزنده‌ی مندلیف باید خدمتش عرض کنم که:


بابا تحقیق !! بابا پیش‌بینی !!


از سخنانِ بهمن بازرگانی!!