همیشه دربرابرِ کسی که بهت آسیب رسونده مهربون باش، غمگین ولی مهربون
یه عذاب وجدانی میگیره که با انتقام هم نمیتونسی اون حس گَند رو در او به وجود بیاری ! #_#