و قسم به خدایی که از نهانت آگاه است
اوست که در دل‌های شکسته جا دارد ...

نیمه سیب ..

آدم‌ها تاوان پس میدهند
هر چند دیر، هرچند دیر ... :)