دیگه بسه راه رفتن

                             آزادم

                                        بال دارم

                                                        جام بالاست من ...من واسه اینکار زاده شدم


        من اینبار آماده شدم ... :) ❤💪