این هفته کمتر از هفته‌ی پیش شد ..!


* ریاضی۲ و حسابان: ۷۳تست

۷ساعت و ۳۰دقیقه

* فیزیک۲و۳: ۹۰تست

۴ساعت و ۵دقیقه

* شیمی۲و۳: ۲۰۶تست

۱۰ساعت و ۲۵ دقیقه

* هندسه۱و۲ : ۹۵تست

۵ساعت و ۱۵دقیقه

* جبرواحتمال: ۴۵تست

۱ساعت و ۳۰دقیقه

* آمار: ۲۰تست

۱ساعت و ۳۰دقیقه

* ادبیات و زبان‌فارسی: ۷۱تست

۵ساعت و ۳۰دقیقه

* عربی: ۵۳تست

۲ساعت و ۵۰دقیقه

* زبان: ۱۵تست

۱۵دقیقه


جمع ساعت مطالعه: ۳۸ساعت و ۴۵ دقیقه (بدون احتساب جمعه)

میانگین: تقریبا روزی ۶ساعت و ۳۰دقیقه


جمعه: تحلیل آزمون