* ریاضی۲ و حسابان: ۱۵۰تست

۱۷ساعت و ۱۰دقیقه

* فیزیک۲و۳: ۹۵تست

۱۱ساعت و ۴۰دقیقه

* شیمی۲و۳: ۱۱۰تست

۱۰ساعت و ۴۵دقیقه

* هندسه۲: ۶۰تست

۷ساعت

* ادبیات: ۷۴تست

۱ساعت و ۵۰دقیقه

* عربی: ۲۰تست

۳ساعت


جمع ساعت مطالعه: ۵۰ ساعت و ۴۵ دقیقه

میانگین: روزی ۷ساعت و ۱۵ دقیقه