من از پس این شیب لعنتی

پیشونی و کلی چین بی‌دلیل

بر میام یه روز ..