چُنین که از همه سو دامِ راه می‌بینم

بِه از حمایتِ زُلفش، مرا پناهی نیست