نمیزارن! نمیزارن عادت کنیم!

تازه داشتم به این که صبحا برم کتابخونه تا شب و درس بخونم عادت میکردم

حالا باید بریم مدرسه!

عادت کردم صبحا درس بخونم

الان باید عادت کنم شباهم بخونم! میشه!!؟ باید بشه !!

مرداد خیلی شلوغ میشه سرم

هم باید سوم مرور کنم برای قلمچی

هم دومو طبق برنامم بخونم

هم مدرسه درسای سال چهارمو درس میده باید بخونم

هَی وای من ..!

احساس میکنیم داریم میفتیم روی غلطک!

ینی از فردا دیگه واقعنی توی کنکوریم و سرمون گرمه ..!