خط خطی با خط کشی فرق میکنه
بعضیا، خط خطیَ ن ساده نباش ..