چقدر این شعر به دلم میشینه
همین چند وقت پیش بود انگار ..

یار کجا