تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری ست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش ..

درحال تست زدنِ ادبیاتِ موضوعی!