از وقتی به جای شیمی دوم دبیرستان و شیمیِ سوم دبیرستان، گفتیم شیمی۲ و شیمی۳
به دیفرانسیل گفتیم دیف
به هندسه تحلیلی و جبر و احتمال گفتیم تحلیلی و جبر
و کلا از وقتی خلاصه کردیم اسم درسا رو یا بغلش یه شماره اومد،
فهمیدم بزرگ شدیم ..!