برای قلبشو روحشو باوراش زنده موند
حتی اگه خواستن نزارن جا براش،
غرور و ترس و کینه از تو قلبش رفت
وقتی تمامِ خاطراتِ تلخو دفنش کرد ..