انتظار ۷۰۰۰ داشتم .. ولی خب همینم خوبه، پیشرفت کردم!

دروسرتبه