گاهی برای اثبات چیزی، باید نقضش کنی ..!


اون "چیز" میتونه هر "چیز" یا هر "کَس" باشه ..