گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما
       گفت آنچه یافت می‌نشود آنم آرزوست ..


دیوانِ شمس