گذشته


افسوس خوردن، زنجیروار است ..

امروز از کارهایت افسوس بخوری فردا بازهم آشوبی ..

از امروزت بگذر

از اشتباهاتت

اطرافیانِ لعنتی‌ات

فراموش کن همه را ..

یادت باشد، انسان ممکن الخطاست

قرار نیست تمام روزهای زندگی‌ات خوب و عالی بگذرد

گاهی وقت‌ها نیاز به اشتباه داری

تا تغییر کنی، خودت را بهتر بشناسی

اشتباهاتت از تو آدم جدیدی خواهد ساخت

که باعثِ انطباقِ بیشترت با محیط می‌شود ..


قبل از خواب، از خودت، خدایت، و روزگارت تشکر کن

تو امروز تمام تلاشت را برای بهتر کردن زندگی‌ات کردی

اما نشد .. فرداهایت بهتر است،

با آرامش بخواب که فردا در انتظارت است :)#خودنوشت