برای برتر بودن از  دیگران  این مسیرو نمیرم
برای بهتر بودن از  دیروزم  این مسیرو میرم


برای  تغییر