بیشتر پیشرفتایی که کردم نتیجه‌ی نپرسیدن از بقیه بود