سعی کن هیچوقت نجنگی

اما اگه جنگیدی،

برای بُرد بجنگ ..