مکن ز غصه شکایت که در طریقِ طلب
به راحتی نرسید آنکه زحتمی نکشید ..
:)