معلوم نیست این بغضایی که توی گلومون خفه میشه
بعدا چی به سرمون میاره