دیگه کنکور و خوندن واسش داره برام عادی میشه

مثل یکی از همین آزمونای کانون بهش نگاه میکنم

دارم عادت میکنم!

داره خوب میشه! ♡