لیوان را می‌چرخانم،

                 یخ آنطرف ایستاده.

                              محکم‌تر میچرخانم،

                                              همان‌جا ایستاده.

                                                         و من یاد قانون اول نیوتن می‌افتم ..


فیزیک۲ - نشرالگو