هرچه در این پرده نشانت دهند
گر نپسندی بِه از آنَت دهند

جای تامل داره ..!