مقاومتی که من دربرابرِ تغییراتِ زندگیم دارم،

بِرِلیُم در برابر اکسایش شدن نداره :|


#شیمی‌خوانده !!