ینی میشه یکی الان منو از خواب بیدار کنه بگه ۳ ۴ سال خواب بودی

دیگه بسه!

میشه بِگذره؟