هیچوقت نفهمیدم چرا مورچه ها موقع راه رفتن انقد گیجن :|